Recep Akakuş yazdı

13-Karacapaşa Vakfı :Karacapaşa, Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed devrinde yaşamış önde gelen devlet adamlarındandır. Aynı devirde yaşayan iki Karacapaşa veya Karacabey vardır. Bunlardan biri, Enişte Karacabey olarak tanınır ki Varna Muharebesi’nde şehit düşmüştür. Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun’un da eşidir.

Bir diğeri ise vakfını konu aldığımız Karacabey dir ki bu zat da Dayı Karacabey olarak tanınır. Bu zat, İstanbul fethinde bulunmuş ve Belgrat Muhasarası’nda şehit düşmüştür. Enişte Karacabey’in hayrî eserleri Ankara’dadır. Dayı Karacabey’in hayrî eserleri ise Bursa ilçelerinden Mihaliç/ Karacabey’dedir.

Günümüzde kendi ismi ile anılan Karacabey İlçesi’nde Dayı Karacabey, cami merkezli bir külliye inşa ettirmiş ve bu külliye için bir çok vakıflar bırakmıştır.

Bu vakıflardan biri de İnegöl’deki Orta Köy ile bu köyde inşa ettirmiş olduğu kervansaraydır. Eşkincüli Vakıf statüsünde tescili yapılan bu köyün, yıllık vergi geliri: 1520 yılı için 3702 akça olarak belirlenmiştir. 1573 yılında ise bu meblağ, 3760 akça olmuştur

14- Kızıl Murad Zaviye Vakfı: Kızıl Murad, Orhan Gâzî devrinde yaşamış, gözü pek, kumandanlardandır ve yukarıda vakfından bahsettiğimiz Aksungur’un babasıdır. Günümüzde Çavuş Köyü olarak bilinen köy, bu zatın lakabı ile anılmaktadır.

”Kızıl “ lakabı, Oğuz aşiretlerinden birinin adıdır. Bu zat da ”Kızıl” lakabı ile şöhret bulmuştur. Bazı tarihçiler bu zata, Kızıl-Deli de demişlerdir. Boğazköy ile Akhisar Köyü arasında stratejik bir noktada bulunan Kızıl Karyesi’nde bir zaviye/misafirhane kurulmuş ve bu zaviyenin masraflarını karşılamak için Hamza Bey Köyü’nde bir çiftlik vakfedilmiştir. Çiftliğin, 1520 ve 1573 yılı tahrirlerinde tespit ve tescil olunan vergi geliri, 210 akçadır

15-İl-Aldı Hatun Vakfı: İl Aldı Hatun, Çandarlı-zâdelerden Halil Paşa’nın kızıdır. Bu hatun, Beyazıt Paşa kızı Hatice Hatun’dan Kozulca Köyü’nü mülk olarak satın almıştır. Uzunca bir müddet mülk olarak kullandıktan sonra, ibniyet yani: evlatlık esasına göre bu mal varlığını vakfetmiş ve neslinden gelenlere köy gelirini tahsis eylemiştir.

Bu sebepten; Kozulca Köyü, tahrir defterlerine İlice Karyesi olarak kaydedilmiştir. Aslında Kozulca Köyü, Beyazıt Paşa’nın mülkü iken veraset yoluyla; hanımı Sittî Hatun’a intikal etmiş; O’nun vefatından sonra da kızı Hatice Hatun’a kalmıştır.

Hatice Hatun da Halil Paşa kızı İl Aldı’ya satmış ve böylece köyün hem ismi ve hem de statüsü değişmiştir. Bursa-Gürsu İlçesi’ne bağlı Esebey Köyü de Beyazıt Paşa’nın oğlu İsa Bey’e, babasından mülk olarak intikal etmiş o da, bu mülkünü, Bursa’daki camiine vakfeylemiştir. Bu köy, Çandarlızâde Ali Paşa’dan satın alınarak Beyazıt Paşa’ya mülk olarak verildiğinden tahrir defterlerinde Alice/Ali Yeri olarak anılmaktadır.

Alice ve İlice isimleri, karıştırılmamalıdır. Her iki köy, Beyazıt Paşa ile ilgili olmakla beraber, ölümünden sonra varislerine geçince isimler, değişikliğe uğramıştır. Köyün, 1520 yılı tahririne göre; vergi geliri, 1886 akçadır. 1573 yılı vergi geliri ise 2000 akça olmuştur.