Recep Akakuş yazdı

17-İSA BEY (BEYAZIT PAŞA ZÂDE) VAKFI: İsa Bey, Çelebi Sultan Mehmed’in hiç değişmeyen sadrazamı Beyazıt Paşa’nın oğludur. Pederinin ölümünden sonra hem babasının vakıflarını ve hem de kendi vakıflarını-mütevelli sıfatıyla-yönetmiştir. Bursa-Gürsu İlçesi’ne bağlı Esebey/Alice Köyü ile İnegöl’e bağlı Dömez Köyü’nün, ½ hissesi veraset yoluyla kendisine intikal eylemiş- tir. İsa Bey de bu taşınmaz mal varlığını Bursa’da inşa ettirdiği camiine vakfetmiştir. Dömez Köyü’ndeki ½ hissesinin yıllık vergi geliri,1520 yılında 960 akçadır. 1573 yılında ise bu gelir, 1000 akça olmuştur.

18-MEHMED ÇELEBİ (BEŞİNCİ OSMANLI PADİŞAHI) VAKFI: Çelebi Sultan Mehmed, Yıldırım Beyazıt’in oğludur. Babası Yıldırım Beyazıt, Ankara-Çubuk Meydan Muharebesi’nde mağlup olduktan sonra, kendi yaşamına son vermiştir. Oğulları ise takriben on üç yıl süren bir iktidar mücadelesi yapmışlar ve sonunda Çelebi Sultan Mehmed, tek başına iktidarı elde etmiştir. Bu sebepten; Çelebi Sultan Mehmed, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır. Çelebi Sultan Mehmed, Bursa’da “Yeşil Camii” adıyla anılan cami merkezli görkemli bir külliye inşa ettirmiştir.İşte bu külliyenin işletilmesinde kullanılmak üzere Çelebi Sultan Mehmed, bir çok vakıf bırakmıştır.Bunlardan bir kaçı da İnegöl’de bulunmaktadır. Söz gelimi, a-Şıbal’ı/Sipahi Köyü ve Çavuşlu Mezrası. Bu köy ve mezreanın,1520 ve 1573 yıllarına ait tahrirlerde tespit ve tescil edilmiş geliri,27227 akçadır b-Adabini/Sığırtmaçlı Köyü (Alanyurt Kasabasıdır ki günümüzde şehir merkezine dâhil edilmiştir) . Bu köyün yıllık vergi geliri,1520 ve 1573 yılları tahririne göre, 18125 akçadır.c-Kongular/Konurlar Köyü. Bu köyün yıllık vergi geliri: B/1520 yılı için, 3045 akça; 1573 yılı için ise: 3050 akça olarak tespit ve tescil olunmuştur

19- MEHMED BEY (KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA ZÂDE) VAKFI: Mehmed Bey, Hamza Bey’in, üçüncü kuşaktan torunudur. Bursa, Bolu ve Amasya Sancak Beyliklerinde bulunmuştur. Yavuz Sultan Selim devrinde -1516 yılında yapılan- Mercidabık Savaş’ında şehit düşmüştür. Bu zat, Savcı Bey kızı Hatice Hatun ile evlendiği için onların şahsında Hamza Bey sülalesi ile Osman Bey sülalesi arasında bir sıhriyet bağı kurulmuştur. Kurulan bu akrabalık sebebiyle; hem Kulaca Köyü’nde hem de Hamza Bey Köyü’nde cami merkezli birer külliye kurulmuş ve bu külliye içinde yer alan medrese ve mektepler, uzun seneler, halka eğitim hizmeti sunmuşlardır. Söz konusu külliyelerin cami ve mescidleri, günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.

Mehmed Bey’in pederi, Küçük Mustafa Paşa’dır; Sultan II. Beyazıt’in torunu ile evlidir ve ikinci vezir iken Gedik Ahmet Paşa ile aralarında vuku bulan rekabet dolayısı ile her ikisi de idam olunmuştur. Aynı dönemde yaşayan ve Yavuz Selim tarafından idam ettirilen Sadrazam Koca Mustafa Paşa’dan ayırmak için tarihçiler, kendisine Küçük Mustafa Paşa veya Kara Mustafa Paşa demişlerdir. Her ikisinin de adı, İstanbul’da birer semt adı olarak günümüzde yaşatılmaktadır. Küçük Mustafa Paşa’nın hayrî eserleri, Pazaryeri İlçesi’ni süslemektedir. Oğlu Mehmed Bey ise hayrî eserlerini İnegöl’de Hamza Bey ve Kulaca köylerinde inşa ettirmiştir. Bu hayrî eserlerin işletilme masraflarını karşılamak için de vakıflar bırakmıştır. Mehmed Bey’in bıraktığı vakıfların başında; günümüz Yenice Kasabası gelmektedir ki burasının eski adı Çoban Karyesi’dir. Daha sonraki yıllarda, Yahşî Bey’e mülk olarak verildiğinden Yahşî Bey Karyesi olmuştur. Tanzimat döneminde ise nahiye statüsünde yeniden tesis edilmiş ve gayr-i müslimler ikamet eylediği için de buraya, “Kefere-Yenicesi” adı verilmiştir. Hamza Bey’in üçüncü kuşaktan torunu olan Mehmed Bey dönemine gelince, bu zat, Yenice Köyü’ndeki mal varlığını ve İnegöl şehir merkezinde ve mücavir alanda bulunan Hacı Baba ve Doğanca mezraalarını Hamza Bey ve Kulaca Köylerindeki hayrî tesislerine vakıf eylemiştir. Bunlardan Yenice Köyü’nün, 1520 yılı geliri, 4622 akçadır; 1573 yılı geliri ise: 4650 akça olarak tespit ve tescil edilmiştir. Mezraaların gelirleri de 1520 ve 1573 yılları tahririnde 1214 akça olarak belirlenmiştir