Kenzül Arş Duası'nın önemi ve faziletleri

Kenzül Arş Duası, İslam alimleri tarafından sıkıntı ve darda kalan kimselerin Allah'a sığınarak okuması önerilen kıymetli özel dualardan biridir.

Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in hadislerinden oluşur. Bu dua, manevi değeri yüksek, faziletli bir duadır. Allah katında makbul dualar arasında yer alır.

Duanın içerdiği ayet ve hadisler, okuyucuya manevi bir güç ve huzur verirken, aynı zamanda pek çok sıkıntıdan kurtulma ve dileklerin kabulü için bir vesile oluşturur.

İmam Ali, Ebu Bekir Sıddık gibi sahabeler ve Badiüzzaman Said Nursi gibi İslam alimleri tarafından da Kenzül Arş Duası'nın faziletleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (5)

Kenzül Arş Duası'nın Faziletleri

Kezül Arş duası ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: ‘Kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah (c.c),kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi parlak olur. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa doyurur, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.’

Ebu Bekir Sıddık (r.a) Kenzül Arş duası hakkında şöyle buyurmuş: ‘Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i rüyamda gördüm.’

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (6)

Nasıl Okunur?

Kenzül Arş Duası, Arapça'nın yanı sıra Türkçe olarak da okunabilir. Duayı ezberlemek zor olduğundan genellikle yazılı metinden okunması tavsiye edilir. İçten ve samimi bir şekilde, sadece Allah'tan yardım bekleyerek dua etmek önemlidir.

Genç Gazete Uyku Duası Var Mı, Uyumadan Önce Hangi Duayı Okuyabiliriz (7)

Kenzül Arş Duası'nın Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası'nın Arapça okunuşu, duanın gücünü ve kapsamını gösteren detaylı bir metinden oluşur. Türkçe meali ise, Allah'ın yüceliğini, kudretini ve merhametini öven, insanların her türlü ihtiyaç ve sıkıntıları için Allah'a yalvardığı bir metni içerir.

Kenzül Arş Duası, her Müslüman'ın hayatında en az bir kez okuması önerilen, sıkıntılı zamanlarda başvurulan güçlü bir manevi kaynaktır. Dua, özellikle darlık ve sıkıntı anlarında, Allah'a sığınmak ve O'ndan yardım istemek amacıyla okunur.

Genç Gazete Her Zaman Her Yerde Dua Edebilir Miyiz İslam'da Duanın Özel Zamanları Var Mı (4)

Önemli tavsiye

Peşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alın. Önce Yatsı namazını kılın. Vitir namazını da kıldıktan sonra tesbih çekin. Tesbihten sonra ellerinizi açın ve yatmadan önce Kenzül Arş duasını okuyun.

Öncelikle Fatiha, İhlas, Kafirun, Felak, Nas surelerini üç defa okuyun.En son da Kenzül Arş duasını okuyun.

Uzun bir dua olduğu için kağıttan veya telefondan okuyabilirsiniz. Sonra da kimseyle konuşmadan yatın. Yatarken bol bol salavat getirin ve uyuyun.

Allah duanızı kabul etsin. Derdi olana deva, borcu olana eda, hasta olana şifa, muradı olana hayırlı olanı nasib etsin İnşallah!

Genç Gazete Her Zaman Her Yerde Dua Edebilir Miyiz İslam'da Duanın Özel Zamanları Var Mı (3)

Kenzül Arş Duasının Arapça okunuşu

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran venekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâkebihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab İnneke entel kerîmül kebîru.

Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Genç Gazete Kenzül Arş Duası (2)Genç Gazete Kenzül Arş Duası (3)

Genç Gazete Kenzül Arş Duası (4)

Genç Gazete Kenzül Arş Duası (1)

Kenzül Arş Duasının Türkçesi

Melik , Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum.

Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

Cuma günü oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutulur mu?

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.

Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Amin.

Genç Gazete Kenzül Arş Duası (1)-1

Genç Gazete Kenzül Arş Duası (2)-1

Editör: AYHAN BAYRAKTAR