HZ.MUSA’YA VERİLEN 9 AYET

“Andolsun biz, Musa’ya açık açık dokuz âyet verdik. (İsra 101)

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (19)-1

FİRAVUN’UN KÂBUSU: HZ.MUSA

Ayet-i kerime Hz.Musa (a.s) ile ilgilidir. Hz. İbrâhîm (a.s.) çocuklarına, kendi neslinden yetişen bir çocuğun, Mısır kralı Firavun’u helak edeceğini haber vermişti.

Kipti din bilginleri bu bilgiyi, gördüğü bir rüya üzerine Firavun’a bildirdiler. Firavun, rüyasında; Beytülmakdis’ten çıkan bir ateşin, Mısır’a sıçradığını ve tüm evlerini yaktığını, Mısırlıları yok ettiğini, ancak İsrâiloğulları’na zarar vermediğini görmüştü.

Rüyanın yorumunu yapan Mısırlı bilginler, İsrâiloğulları içinden doğacak bir çocuğun Firavun’un saltanatını yıkacağını söylediler. Bu haberden korkan Firavun, o günden itibaren İsrâiloğulları’ndan doğan her erkek çocuğun öldürülmesini emretmiştir.Hz. Musa (a.s.) Mısır’da, çocukların öldürüldüğü sene doğdu.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (17)-1

HZ.MUSA FİRAVUN’UN SARAYINDA YETİŞTİ

Hiçbir güç ve tedbir Allah’ın (c.c.) hükmünün önüne geçemez. Mısır’da doğan Hz. Musa, annesi tarafından gizlendi. Annesi O’nu Allah’tan gelen bir işaretle bir sandık içersinde Nil nehrine bıraktı.

Nil nehrinin saray iskelesine getirdiği sandık, askerler tarafından Firavun’un huzuruna çıkarıldı. O güne kadar hiç çocuğu olmayan Firavun, gizli bir Mümin olan hanımı Hz.Asiye’nin telkini ile sandıktan çıkan çocuğu evlatlık edindi.

Üstelik öz annesi de sütanne olarak saraya alındı. Ve Hz.Musa, Firavun’un sarayında yetişip büyüdü. (Tâhâ Suresi 38-40/Kasas suresi 7-13)

Hz. Musa Firavun’un sarayında büyüdü. Peygamber oldu ve Firavun’un karşısına dikilip Hakk’ı haykırdı.. Allah dilerse; Musa’ları, Firavun’ların evlerinde, saraylarında, okullarında, sokaklarında, onların elleri altında böyle yetiştirir.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (18)-1

HZ.MUSA’YA FİRAVUN’LA MÜCADELESİNDE VERİLEN 9 AYET 9 DÜĞÜM

Ayet-i kerime’de buyrulduğuna göre Hz.Musa’ya Firavun’la mücadelesinde 9 Ayet verilmiştir.

9 sayısı, Arapça’da hediye anlamında da kullanılır. Eski Araplar’da 9 parça hediye vermek adetti. Korunmak istenen şeylere de 9 düğüm atılırdı.

İsra suresindeki bu ayetler, mucize ve uyarıcı işaret anlamlarına da gelmektedir. Bunlar Hz.Musa ve iman edenler için birer hediye ve mucize iken, Firavun ve taraftarları için de birer bela ve ceza idi.

Bu mucizeler, inananların iman bağını kuvvetlendirip korurken, inkar edenlerin de kalplerini düğümleyip küfürle mühürlüyordu.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (16)-1

MÜMİNLERE MÜJDE ZALİMLERE CEZA OLAN 9 AYET

Bu açık işaretler, Kuran-ı Kerim’de farklı ayetlerde zikredilmiştir. 9 Ayeti şu şekilde sıralayabiliriz:

1-   Büyük bir yılana dönüşen Hz.Musa’nın asası

2-   2- Hz.Musa’nın ışık yayan,parlayan sağ eli

3-   Sihirbazların tümünün oyun ve sihirlerinin bozulması

4-   Kıtlık

5-   Tufan

6-   Çekirge afeti

7-   Buğday güvesi afeti

8-   Kurbağa afeti

9-   Kan afeti

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (15)-1

DERS ALSINLAR DİYE BAŞA GELENLER

Araf suresinde 9 mucizeyle ilgili süreç şu ayetlerde yer almaktadır: “Andolsun ki, biz de Firavun’a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsül kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara bir iyilik bolluk gelince, «Bu bizim hakkımızdır» derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki, onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır, fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Ve dediler ki: «Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.» Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular. Azap üzerlerine çökünce, «Ey Musa! sana verdiği söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et; eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailo- ğullarını seninle göndereceğiz» dediler.

Biz, ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler. Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (Araf suresi 130-136)

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (13)-1

BELA VE İMTİHAN

Bunlar inanmayan bir kavim için birer bela idi. İnkârları sebebiyle hepsi başlarına geldi. Bu belâların kalkması için Hz. Musa’ya yalvardılar, O da Allah’a dua etti ve belâlar kalktı. Ancak onlar, “Ey Musa, sen gerçekten büyük bir sihirbaz imişsin!”diyerek inat ve inkârlarına devam ettiler. Mekkeli Müşrikler de aynı iddiayı Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) karşı yapmışlardır.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (7)-1

Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) getirdiği bütün mucizelere de sihir demişlerdi.

Neml sûresinde de Hz.Musa’nın mucizelerinden bahsedilmektedir: «Asanı at. Mûsâ asasının yılan gibi hareketler yaptığını görünce; arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Mûsâ; korkma. Benim katımda peygamberler korkmaz. Yalnız zulmeden müstesnadır. Kötü hali iyiliğe çeviren kimse, bilsin ki; şüphesiz Ben, bağışlarım merhamet ederim. Elini koynuna sok. Firavun ve kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Gerçekten onlar fâsık bir kavim idiler.»  (Neml sûresi 10-12)

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (5)-1

Bu ayet-i kerimeler; Mısır’da, Firavun ve kavminin şâhid olduğu dokuz mucizeden söz etmektedir.

“Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar” diye bir deyim var. 9 ayrı doğru, 9 ayrı ayet geldi onlara. Yine de inkarlarına devam ettiler. Hz.Musa Hakk’ı söylediği için Firavun ve taraftarları, O’na karşı gelip düşman oldular. O’nu ve inananları öldürmek istediler ancak boğulup helak oldular.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (14)-1

ON EMİR VE FİRAVUNLAŞAN YAHUDİLER

 9 mucize ile Firavun ve ordusu helak olurken, İsrailoğulları da zulüm ve esaretten kurtuldular. Kurtulan İsrailoğulları’na Allah’tan 10 emir geldi.

9 mucizede kaybeden Firavun ve ordusu gibi, İsrailoğulları da 10 emirde kaybedenlerden oldular.

Kavmini Allah’ın izniyle Mısır’dan çıkarıp, denizin yarılması mucizesiyle Firavun zülmünden kurtaran Hz.Musa’ya, sonraki aşamalarda yine birçok mucize verilmiştir.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (4)-1

Bunların bir kısmını hatırlatacak olursak: Asasını taşa vurması,taştan ırmaklar akması, bulutun üzerlerine gölge yapması, gökten bıldırcın eti ve kudret helvasının inmesi, Tur dağının başlarına kalkması, Hz.Musa’nın Allah ile konuşması, İsrailoğulları’na yıldırım çarptıktan sonra dirilmeleri, ölünün dirilip katilini söylemesi... Bunca mucizeye rağmen İsrailoğulları Allah’a ve elçisine isyan ettiler.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (10)-1

YAHUDİLER 10 EMİRİ PEYGAMBER EFENDİMİZ’E (S.A.V) SORDULAR

 Hz. Mûsâya, Allah teala tarafından, Tevrat’ta on emir verilmiştir. Bunların neler olduklarını kendisinden soran iki yahudiye Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Bunlar şu emirlerdir:

1-Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmayın,

2-Hırsızlık yapmayın,

3-Zina etmeyin,

4-Allah’ın,öldürülmesini haram kıldığı cana, haksız yere kıymayın.

5-Suçsuz bir insanı, idarecilere şikâyet etmeyin.

6-Sihir yapmayın.

7-Faiz yemeyin.

8-Namuslu kadınlara “Zina etti” diye iftirada bulunmayın.

9-Savaştan kaçmayın.

10- Cumartesi yasağını ihlal etmeyin.”

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (1)-1

Bunun üzerine onlar: «Biz senin peygamber olduğuna şehadet ediyoruz» dediler. Peygamber (s.a.v.) : «Öyle ise, dosdoğru imân etmenize engel nedir?» diye sorunca, dediler ki: «Doğrusu Davud Peygamber (a.s.) kendi soyundan peygamber eksik olmaması için Rabbine duâ etmiştir. Bu durumda sana inanıp tamamen uyarsak, Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız.”

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (8)-1

HÜLASA: Ülkemizde ve çevremizde yaşanan; deprem, sel, yangın gibi afetler, ekonomik sıkıntılar, savaşlar, yakınlarımızın başına gelen ölüm ve kazalar, yaşadığımız hastalık ve diğer hadiseler, aslında hepsi bizim için birer ayet ve uyarıdır.

Güneş, ay, yıldızlar, esen rüzgar, yağan yağmur, doğada şahit olduğumuz her olay, bizim için ilahi bir işarettir.

Bu olaylar isyan ve günahımızı arttırıyorsa bilelim ki bu Allah’ın dünyadaki bir cezasıdır. Başımıza gelenler tevekkül ve teslimiyetimize yol açıyorsa bunlar bizim Allah katında değerimizi arttıran birer imtihandır.

Doğal afetlere karşı maddi tedbirler aldığımız gibi manevi tedbirler de almalıyız. Aksi halde helak olur gideriz.

Ayrıca bir mucize de beklemeye gerek yok. Kuran-ı Kerim ve Resulullah’ın (s.a.v) sünneti elimizdedir. Bunların varlığı bize mucize olarak yeter.

Genc Gazete Hz.musa Firavun 9 Ayet Sayilarin Tefsiri (6)-1

Kaynak: Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar