Mehir nedir?

Nikah sonucu, Evlilik akdinin doğurduğu bir yükümlülük olarak erkeğin eşine vermesi gereken para ya da mala mehir denir.

Kur’ân-ı Kerîm’de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının câiz olmadığı konusunda âyetler bulunmaktadır (el-Bakara, 2/237; en-Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; el-Mâide, 5/5).

Hanefîler'e göre mehir, nikâhın sonuçlarından biridir. Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre hak kazanır.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (1)

Mehir çeşitleri nelerdir?

Mehir, nikâh anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır. Mehrin miktarı nikâh anında belirlenmişse buna “mehr-i müsemmâ/belirlenmiş mehir” denir.

Nikâh esnasında mehrin miktarının belirlenmemesi veya belirlenen mehrin bir sebeple geçersiz sayılması hâlinde, evlenen kadın “mehr-i misil/emsal mehir” hak eder. Bu durumda mehrin miktarı akrabaları arasında her bakımdan kendi konumuna denk olan kadınların aldığı mehrin miktarıdır.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (2)

Mehr-i Muaccel ve Mehr-i Mueccel nedir?

Mehir, ödenme zamanına göre, “peşin mehir/mehr-i muaccel” ve “vadeli mehir/mehr-i müeccel” olmak üzere ikiye ayrılır.

Mehr-i muaccel, peşin olarak ödenen mehirdir. Kadın mehr-i muacceli almadan kocanın evine gitmeme hakkına sahiptir.

Mehr-i müeccel ise ödenmesi sonraya bırakılan mehirdir. Bu mehrin ödenmesi için herhangi bir zaman belirlenmişse, bu tarih geldiğinde belirlenen mehrin kadına ödenmesi gerekir.

Şâyet bir vakit belirlenmemişse, nikâhın sona ermesiyle mehir muacceliyet kazanır ve ödenmesi gerekir.

Başka bir deyişle, boşanma hâlinde kocanın bu mehri ödemesi gerekir; ölüm hâlinde de bırakmış olduğu mirastan ödenir.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (3)

Asgari Mehir bedeli nedir?

"Mehir olarak maddî veya malî değeri olan her türlü menfaat tespit edilebilir. Mehrin en az miktarı Hanefîler'e göre 10 dirhem (o dönemlerde yaklaşık iki koyun bedeli), Mâlikîlere göre ise 3 dirhem gümüştür."

Şâfiî ve Hanbelî hukukçulara göre ise mehrin alt veya üst sınırı yoktur.

Mehrin üst sınırının olmadığı konusunda Hanefî ve Mâlikîler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir.

Hz. Ömer kendi halifeliği döneminde evlilikleri kolaylaştırmak için mehre üst sınır getirmek istemiş, fakat bir kadının “…Onlara kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın...” (en-Nisâ, 4/20) âyetini delil getirmesi karşısında bu düşüncesinden vazgeçmiştir.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (4)

Kadın Mehir hakkını ne zaman kazanır?

Nikâh akdi yapıldıktan sonra eşler arasında cinsel birleşme veya sahih halvet (cinsel ilişkide bulunmalarına herhangi bir engel olmayan bir ortamda baş başa kalmaları) gerçekleşirse; erkek, kadına mehrinin tamamını vermekle yükümlüdür. (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 3/331).

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (5)

Mehir hakkı ne zaman düşer?

Evlenme akdi sahih olur, fakat ilişki veya sahih halvetten önce kadının sebep olmasıyla ayrılık vâki olur veya kadın mehri karşılığında eşinden ayrılma yoluna giderse (muhâlea) mehir hakkı düşer (İbn Kudâme, el-Muğnî, 7/188-189; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/388; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 1/303-304).

Mehir, evlilikte kadının mali güvenliğini sağlamak ve onun haklarını korumak amacıyla önemli bir unsurdur. 

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (7)

Kadınlar alacaklısınız! Erkekler borcunuz var!

Malesef günümüzde evli kadınların çoğunun mehirden haberi yok. Evli erkekler kadınlarına borçlu haberleri yok. Kadın ölse de ödenmeyen mehrin mirasçılarına ödenmesi gerekiyor,  kimsenin haberi yok.

Aile yuvasının saadeti, evliliğin huzur ve sağlığı, nikahın bereket ve kerameti için mehirlerin kadınlara ödenmesi gerekiyor. Bilerek bu mehri ödemeyen kocalar, kul hakkına girmiş oluyorlar. Mehri ödemeden ölenler de borçlu olarak ölmüş oluyorlar. Mirasından da olsa bu mehrin ödenmesi gerekiyor

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu