Kurbanı imkanı olan keser

Kurban kesmek, İslam dininde önemli bir ibadettir ve belirli şartlara sahip Müslümanlar için vacip kılınmıştır. Bu şartları taşıyan herkesin kurban kesmesi, Allah'ın rızasını kazanmak için yerine getirilmesi gereken bir görevdir.

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (1)

Kimler Kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek: akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip, seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.

Nisap miktarı malın, artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz.

Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. (Din İşleri Yüksek Kurulu 09.11.2022 - No: 73)

Genç Gazete Kurban Kurbanlik Akika Akika Kurbanı Nedir Yeni Doğan Çocuklar Için Kurban Kesmek Zorunlu Mu

Ailede Kurban kesme yükümlülüğü kime aittir?

Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları

İbadetlerde yükümlülük ve bu yükümlülüğün bir neticesi olan ceza ve mükâfat bireyseldir. İslam’a göre aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Yani ailenin her bir ferdinin kendisine ait malı olabilir.

Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır.

Aile fertlerinden bu şartları taşıyanlar, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi Kurban Bayramı’nda da Hanefîler'e göre kurban kesmekle yükümlüdürler (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/312-316).

Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 6/123).

Şafii mezhebinin görüşü asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur. (Din İşleri Yüksek Kurulu 12.07.2017)

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (2)

Kurban kesmeyen günaha girer mi?

Hanefi mezhebine göre zekat vermekle sorumlu olan, zekat verecek kadar malı olan müslümanlar kurban kesmekle mükelleftir. Kurban imkanı olan, şartları taşıyan için vaciptir. İmkanı olduğu halde kurban kesmeyen günaha girer.
Şafi mezhebine ve diğer mezheblere göre kurban kesmek sünnettir. Bu hükme göre kurban kesen sevaba girer, kurban kesmeyen günaha girmez. Ancak önemli bir sünneti terk etmiş olur.

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (5)

Kurban kesmek yerine sadaka versek olur mu?

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/360).

Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rüknüdür.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (4)

Kurbanın her bir parçası hayra vesile olur

Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramı’nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]).

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (7)

Sadaka vermek ayrı bir şey, kurban kesmek ayrı bir şey

Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir.

Kurban kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/320-  Din İşleri Yüksek Kurulu 12.07.2017)

Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.

Yoksula ya da yardım kuruluşuna kurban vekaleti verilirse, kurban vekalet verenin adına kesilirse ancak o zaman kurban şartı yerine getirilmiş olur.

Genc Gazete 024 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Küçükbaş Kurban Ve Büyükbaş Kurbanlık (9)Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu