EYÜP SULTAN KİMDİR?

8-40

Doğum tarihi : 580

Vefat yılı : 670

Yaşı: 90

Doğum yeri : Medine

Vefat  yeri : İstanbul

HÂLİD B. ZEYD

7-52

Türkiye’de Eyüp Sultan olarak bilinen mübarek zat, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ashabından, yakın dostu ve akrabasıdır.

Gerçek adı; Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî

1-528

Medine’de doğmuştur. Medine’de Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır.

Medine’de ilk Müslüman olanlardan biridir. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte müslüman olnuştur. 622 yılında gerçekleşen İkinci Akabe Biatı’nda bulunmuştur.

KUTLU MİSAFİR

9-29

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 622 yılında, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’ye hicret edince Medineli müslümanların her biri onu evinde misafir etmek istedi. Ancak Hz. Peygamber, devesinin çökeceği yere, en yakın eve misafir olacağını söyledi. Ve dedesi Abdülmuttalib’in annesi tarafından kendisine yakınlığı da bulunan Ebû Eyyûb’un evine yerleşerek burada yedi ay misafir kaldı.

Hicretten sonra Peygamberimiz, O’nunla, meşhur sahabilerden Mus‘ab b. Umeyr’i kardeş ilan etmiştir.

İSLAM ORDULARININ ASKERİ

10-18

Eyüp Sultan,hem Peygamber Efendimiz döneminde hem de Halifeler döneminde İslâm ordularında görev aldı ve birçok savaşta bulundu.

Hz. Peygamber’le birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke’nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere bütün savaşlara katıldı.

6-72

Vahiy kâtiplerinden biri idi. Hz. Peygamber zamanında Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin bir araya getirilmesine hizmet etti.

Hz. Ebû Bekir devrindeki savaşlarla, Hz. Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin ve Mısır seferlerine katıldı. Kıbrıs seferinde de bulundu. Hz. Osman döneminde, isyancılar Medine’yi işgal ettiğinde Hz.Osman yerine imamlık yaptı.

Hz. Ali'nin hilâfeti döneminde onunla birlikte Hâricilere karşı savaşmıştır. Hz. Ali'nin Medine'deki kaymakamı idi.

KENDİNİ TEHLİKEYE ATMAK

6-71

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda savaşıp çalışması gerektiğine inanırdı.

“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” (el-Bakara 2/195) meâlindeki âyette sözü edilen tehlikeyi Allah yolunda çalışmayıp, dünyalık işiyle gücüyle meşgul olmak şeklinde açıklardı.

Bu sebeple ihtiyarlık döneminde bile her yıl bir savaşta bulunmaya çalıştı.

İSTANBUL KUŞATMASI

4-124

Katıldığı seferlerin sonuncusu müslümanların ilk İstanbul kuşatması oldu. Yaşlı ve hasta haline rağmen Medine’den kalkıp İstanbul surları önüne geldi. Niyeti İstanbul’un fethiyle ilgili Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) müjdesine ulaşmaktı.

Eyüp Sultan, 80’li yaşlarda, Hicri 49, Miladi 669 yılında yapılan İstanbul kuşatması sırasında vefat etti. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine defnedilmiştir.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ

3-184

1453 yılında Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettiği zamanında; Hocası Akşemseddin’in manevi keşfi ile kabri bulunur.

Türbesi, kendi adı ile anılan Eyüp semtinde ve kendi adı verilen Eyüp Sultan Camii'si de bulunmaktadır.

2-463

Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında; kılıç kuşanma merasimleri, şeyhülislâm ve devlet erkanının bulunduğu  bir törenle Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi önünde yapılırdı.

1-5261-527