T.C.BURSA8. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2022/768 Esas
Konu : İlanen Tebligat

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Köyü/Mahallesi, Cilt No:9, Hane No:720'de nüfusa kayıtlı, **/**/1980 doğumlu, 177*****220 TC Kimlik Numaralı davalı Yüksel GÜLER'in tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacı dava dilekçesinde; davalı ile 3 yıldır evli olduklarını, müşterek 1 çocuklarının olduğunu, davalının alkol ve uyuşturucu kullandığını, evlilik görevlerini yerine getirmediğini, davalının kendisine küfür, hakaretlerde bulunduğunu, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu belirterek boşanmalarına karar verilmesini, lehine 1.000,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakası bağlanmasını, 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiş olup, davalı Yüksel GÜLER'e HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01824322