OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 ADET YER KİRALANMASI İŞİ


Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 

  1. Soğukpınar Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 17, 18, 19 nolu bölümler içerisinde kalan Bağlı C Tipi Mesire yerinde bulunan 1 adet w.c’nin (43,91 m²) 31/10/2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


            Tahmini Aylık Kira Bedeli:               2.500,00.-TL+KDV
            Geçici Teminat Miktarı:                     1.500,00.-TL
 

  1. Osmangazi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 26, 27 nolu bölümler içerisinde kalan Çağlayan C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (29,86 m²+15,68 m²) 31/10/2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli:               3.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı:                     1.800,00.-TL
 

  1. Osmangazi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 172, 190, 191 nolu bölümler içerisinde kalan Hüseyinalan C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (32,26 m²+38,82 m²) 31/10/2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli:               3.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı:                     1.800,00.-TL
 

  1. Osmangazi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 58 nolu bölüm içerisinde kalan Ovaakça C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (33,00 m²+13,32 m²) 31/10/2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli:               2.500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı:                     1.500,00.-TL
 

  1. Osmangazi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 188, 189 bölümler içerisinde kalan Tuzaklı C Tipi Mesire yerinde bulunan 2 adet w.c’nin (26,21 m²+31,55 m²) 31/10/2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli:               3.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı:                     1.800,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer:                    Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Tarih ve Saati:                           18 Mayıs 2023 Perşembe Günü 14.00’de
Evrakları Sunma Tarih ve Saati:        17 Mayıs 2023 Çarşamba Günü 12.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık, Nüfus Md., e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)       
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:

  1. İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
  2. İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.   

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli her bir ilan için 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

 

#ilangovtr Basın No ILN01824263