Recep Akakuş yazdı

Bilindiği üzere Hamza Bey, Yıldırım Beyazıt’ın (1389-1402) Amasya’da sancakbeyi iken tanıştığı Sungurzâde ailesine mensup Yahşî Bey’in oğludur.

Diğer yandan Hamza bey, Osmanlı devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Sultan Mehmed’in (1312-1320) değişmeyen sadrazamı olan Beyazıt Paşa’nın da kardeşidir .

İZMİR FATİHİ

Hamza Beyi, diğer Hamza beylerden ayırt etmek üzere ; bu Hamza Bey, İzmir fâtihi Nureddin Hamza Bey olarak tanınmıştır.

Hamza Bey,uzun yıllar kaptan-ı deryalık, beylerbeyliği ve hükümdar musâhipliği gibi önemli üst görevlerde bulunmuştur.

KAZIKLI VOYVODA TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ

1463 yılında Eflak/Romanya prensi Kazıklı Voyvoda’ya karşı düzenlenen askerî bir harekât esnasında pusuya düşürülerek 25 bin kişilik ordusuyla birlikte şehit edilmiş ve ardından da –hakaret olsun diye- askerlerinin tamamı Drakula tarafından kazığa vurulmuştur.

Nurettin Hamza Bey’in na’aşı ,Bursa’ya getirilerek sağlığında - evvelce- Muradiye semtinde inşâ ettirdiği külliye içinde yer alan türbesine defnedilmiştir.

İNEGÖL’ÜN TIMARERİ

Hamza Bey, İnegöl’ün” timareri” olduğu için vefatından sonra da İnegöl’ün “timareri”, oğlu Derviş Mehmed Bey olmuştur.

Hamza Bey’in, bir diğer oğlu Hamza Bâlî Bey, Yenişehir’ ” timar-eri” olurken torunu ve Derviş Mehmet Bey’in oğlu vezir Kara Mustafa Paşa da Pazaryeri ilçesi’nin “timar-eri” olmuştur.

Hamza Bey’in, Yahşî Bey ve Murat Bey adını taşıyan iki oğlu daha vardır ki bunlar, Hüdâvendigâr Sultan I. Murad’ın Bursa’da tesis ettiği külliye ve de vakıflarını yö- netmişlerdir.

Görüldüğü üzere ; Bursa Muradiye semtinde cami, medrese, imaret ve türbeden oluşan geniş bir külliyeye sahip olan Hamza Bey ve çocukları, uzun yıllar hem İnegöl, hem Yenişehir ve hem de Pazaryeri İlçesi’nde etkili olmuşlar ve bu yörelerin imarını sağlamışlardır.

KASIM EFENDİ

İnegöl’ün “timar-eri” olan Derviş Mehmet Bey, Bursa Sancak Beyi iken Muradiye Külliyesi’nde yer alan şehzâde türbe vakıflarının yöneticisi ve de denetleyicisi olan Noktacı Kāsım Efendi ile tanışmıştır.

Daha sonra da İnegöl İshak Paşa vakıfları’nın nâzırı Sinan Bey ile işbirliği yaparak Noktacı Kasım Efendi adına İnegöl’de bir zaviyeli tekke inşa etmişler ve onu Kasım Efendi’ye tahsis eylemişlerdir.