DOLAP YAPTIRILMASI VE MONTAJI İŞİ
NİLÜFER BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Konak Olimpik Yüzme Havuzu tesisi fitnes salonu karşılama bankosu, karşılama bankosu dosya dolabı, antrenör bölümü, vitamin bar, soyunma dolabı, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu fitnes salonunda kullanılmak üzere soyunma dolabı yaptırılması ve montajı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/528754

1-İdarenin
a) Adı : NİLÜFER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2244441603 - Dahili 1717 - 2242475488
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Konak Olimpik Yüzme Havuzu tesisi fitnes salonu karşılama bankosu, karşılama bankosu dosya dolabı, antrenör bölümü, vitamin bar, soyunma dolabı, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu fitnes salonunda kullanılmak üzere soyunma dolabı yaptırılması ve montajı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem,Konak Olimpik Yüzme Havuzu tesisi fitnes salonu karşılama bankosu, karşılama bankosu dosya dolabı, antrenör bölümü, vitamin bar, soyunma dolabı, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu fitnes salonunda kullanılmak üzere soyunma dolabı yaptırılması ve montajı işi, Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemizin çalışma günü ve saatleri içerisinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne görevlendirilmiş olan muayene kabul komisyonu kontrolünde Nilüfer ilçe sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen tesislere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içerisinde, ürünler Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (2.Kat İhale Komisyon Odası)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01834951