İnegöl Belediyesi, 40 arsa ve 1 tarım alanı olmak üzere toplam 41 taşınmazı satışa çıkardı. İşte satılacak arsalar ve beklenen gelir:

Toplam 41 Taşınmaz Satışta

İnegöl Belediyesi bünyesinde bulunan 40 arsa ve 1 tarım alanı, satışa sunuldu. Bu satışlardan toplam 123 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kapalı Teklif Usulü

Satışlar, kapalı teklif zarf usulü ile gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, toplam tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat bilgileri belirtilen taşınmazların Belediye Encümenince 1 ila 20 (20 dahil) sıra numaralı taşınmazlar için 17.07.2024 (Çarşamba) tarihinde, saat 10:00’da, 21 ila 41 sıra numaralı taşınmazlar için 18.07.2024 (Perşembe) tarihinde, saat 10:00’da, İnegöl Belediyesi Meclis Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.”

Screencapture Ilan Gov Tr Ilan 1523197 Emlak Arsa Inegol Belediyesinden 41 Adet Tasinmazin Ihaleyle Satisi Yapilacaktir 2024 06 28 12 36 44 Gencgazete
İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları;
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
3.1 - Gerçek Kişiler
3.1.1) İkametgâh belgesi,
3.1.2) Nüfus cüzdan sureti,
3.1.3) Geçici teminat makbuzu,
3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)
3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2- Tüzel Kişiler
3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi
3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü
3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.

3.3- Ortak Girişim Olması Halinde
3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
3.3.2) 2024 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.

4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.
5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 1000 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
 6- İhaleye katılmak isteyenler 17.07.2024 tarihi saat 09:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Kaynak: www.ilan.gov.tr