İLAN
İZNİK KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği
Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz satış ihalesi, yukarıda gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İznik Milli Emlak Şefliği Makam Odasında (Mustafakemalpaşa Mah. Atatürk Cad. No:97 Kat:2 İznik / BURSA) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ;
  1. İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ( İznik Malmüdürlüğü Veznesine veya İznik Malmüdürlüğü hesabına) veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi), (Türkiye de adres göstermek Kanun gereğidir.) ile Nüfus Cüzdanı Örneği  (aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir),
c) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarının bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı)  alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya  noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare: RG-1/8/2021-31555) vekaletnameyi vermeleri;
d) Kamu tüzel kişiliklerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
2- Satış ihalelerine ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde İznik Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
3- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği (https://milliemlak.gov.tr) internet sitesinden görünebilir.
4- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.
5- Satış bedelinin tamamı peşin veya ¼ ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
6- Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan muaftır.
7- Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
8- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilmez.
10- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
11- Satış bedeli yasal süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat Hazineye irad kaydedilir.
12-  İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.
13- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde, bedelin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
14 - İhale bilgileri https://bursa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:// www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
           
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01811136