Recep Akakuş

İnegöl’ün Kaza Olduğu Yıllar

20 Ocak 2020 / Pazartesi 13:54:05 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Sultan Abdülazîz devrinde, 7 Ekim 1864 Salı günü, “Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi” yayınlanarak “eyalet” sisteminden “vilâyet” sistemine geçilmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, Bursa, “Hüdâvendigâr Vilâyeti”nin merkezi olmuştur. Hüdâvendigâr Vilâyeti’ne bağlı kazalar da şöyle sıralanmıştır: İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhan Gâzî/Pazarköy, Gemlik, Mudanya ve Tirilya.

1864 yılında yayınlanan “Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi” ile “eyalet” ve “liva” birimleri kaldırılırken buna karşın, “kaza” ve “köy” birimi arasına “nâhiye= bucak” diye yeni bir yönetim birimi ihdâs olunmuştur .

DOMANİÇ İNEGÖL’ÜN NAHİYESİ İDİ

Sözü edilen nizamnâme yürürlüğe konunca da İnegöl kazası’na bağlı iki nâhiye merkezi oluşturulmuştur. Bunlardan biri, “Domaniç Nâhiyesi” ; diğeri de “Kefere Yenice Nâhiyesi” adını almıştır.

İNEGÖL’ÜN İLK KAYMAKAMI: NAZİF BEY

1870 yılında yayınlanan “İdâre-i Umûmiye-i Vilâyet Nizamnâmesi”ne göre vilâyetlerde görev üstlenmiş idârî birimler belirlenmiş ve de görevleri tesbit olunmuştur. Söz konusı nizamnâmeye göre her kaza merkezinde devleti temsil eden en üst görevli kaymakam olmuştur.

1870 yılında İnegöl’e ilk atanan kaymakam , Nazif Bey olmuştur. Nazif Bey’in ataması, ikinci defa yapılan bir atama olarak gösterildiğine göre, Nazif Bey’in ilk atanması muhtemelen 1868 yılında yapılmıştır.

İstanbul’da beledî teşkilâtlanma, Sultan Abdülmecid devrinde (1839-1861) ve Kırım Harbi sonrasında ilân edilen “İslâhat Fermanı” doğrultusunda kurulmaya başlamıştır .

 Taşrada belediye teşkilâlarının kurulması ise muhtemelen, “Teşkil-i Vilâyet Nizam- nâmesi” ile ilgili uygulamanın başlatıldığı 1868 yılından itibaren olsa gerektir.

İNEGÖL’DE İLK BELEDİYE TEŞKİLÂTININ KURULMASI

Bu nedenle İnegöl İlçesi’nde belediye teşkilâtı, 1868-69 yıllarında kurulmuş olmalıdır. Çünkü 1870 yılındyayınlanan “Hüdâvendigâr Vilâyet Sâlnâmesi’n

de =Bursa Yıllığı8‘nda“ İnegöl belediye başkanı’nın ve belediye meclis üyelerinin isimleri yer almaktadır. Hiç şüphesiz bu durum, İnegöl’de belediye teşkilâtının daha önceki yıllarda kurulmuş olduğunu açık seçik göstermiş bulunmaktadır.

İLK BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ

Başkan: Sâdıkzâde Süleyman Ağa’dır.

Üyeler ise : Kaşıkçızâde Ahmed Ağa ;

Hacı İbrahimzâde Ahmed Ağa ;

Hacı Ali Ağa ;

Hacı Hüseyinzâde Ahmed Ağa ;

Hacı Makro Ağa;

Kâtip Mehmed Efendi.

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)