Recep Akakuş

İnegöl’de İshak Paşa Kütüphanesi ve Fonksiyonu

21 Kasım 2019 / Perşembe 08:49:51 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Örgün eğitim ve öğretimin yapıldığı İshak Paşa Medresesi’nde dershâne duvarlarına dolap-kütüphâneler, açılmıştır. Kütüphanede kaynak niteliği taşıyan bu kitaplar ile yapılan öğretim, desteklenmiştir.

İshak Paşa’nın kütüphâneye vakfettiği kitaplardan bir bölümü , günümüze kadar intikal eylemiştir.

Söz konusu yazma eserlerin yanı sıra Osmanlı Türkçesi ile basılı matbu eski eserlerin de Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphâneler Genel Müdürlüğü’nün 10 Ocak 1973 Tarih ve Tef. Deg. Şubesi’nin 410-124 sayılı emirleri ile Bursa İl Halk Kütüphânesi’ne devri istenmiştir.

Bu işle ilgili komisyonca hazırlanmış olan tutanağın bir sureti -tarihe not düşmek amacıyla- aynen aşağıya çıkarılmıştır ; 10 0cak 1973 tarih ve Tef. Deg. Şb. 410-124 sayılı Kütüphâneler Genel Müdürlüğü’nün emirleri ile İnegöl İshak Paşa Halk Kütüphânesi’nde bulunan ( 288 ) adet yazma kitap ile matbu eski eser alınmış ve adı geçen kütüphâne demirbaş kayıt defteri ile numara ve isimler karşılaştırılmıştır.

Aşağıda adları yazılı komisyon nezaretinde 17. 05. 1973 tarihinde teslim alınarak Bursa İnebey İl Halk Kütüphânesi’ne getirilmiştir.

Bilâhare tasnîfi yapılmış ve Bursa İl Halk Kütüphânesi Müdürlüğü Demirbaş Kitap Kayıt Defteri’ne kaydedilmiştir. Kaydedilen bu kitapların bir listesi düzenlenerek genel müdürlüğe arz edilmesine karar verilmiştir.

Tutanaklarda bu kitapların bizzat İshak Paşa tarafından vakfedildiği anlaşılmaktadır.

Listenin 12’nci sırasında kayıtlı bulunan :‘‘Hâşiyetü’l-Keşşâf An Hakâidi’t-Tenzîl‘‘ isimli kitap ki demirbaş kayıtları şöyledir: (İnegöl/Def. Kayıt no: 41; Bursa Halk Küt. Def. Kayıt No: 3914; Kütüphâneye intikal tarihi: H. 850 M. 1446) .

Listenin 15’nci sırasında kayıtlı bulunan ‘‘et-Tibyân fî İ’râbi’lKur’ân‘‘ isimli kitap ki demirbaş kayıtları şöyledir: (İnegöl /Küt. Def. No: 48; Bursa Halk. Küt. Def. No: 3916).

ARAPÇA METNİN TÜRKÇE TERCEMESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

‘‘Vakıf tescilini yapan kişi der ki: Bu ciltlenmiş kitap, hayır ve iyilik sâhibi İbrahim oğlu İshak Paşa tarafından vakfedilmiştir ki, her ikisi de Melikü’l-mülki’l-kerîm olan Allah tarafından affedilip bağışlansın.

Bu kitap, İshak Paşa’nın İnegöl Kasabası’nda inşâ ettirmiş olduğu medresede ders veren müderrislerin/öğretim görevlilerinin mütalaa etmeleri için şer’an sahîh ve geçerli olan bir vakıf muamelesine dayalı olarak vakfedilmiştir.

Bu sebepten bu kitap, satılmaz; bir başkasına hîbe olarak verilmez; rehin olarak bırakılmaz; mîras konusu da yapılmaz. Kim aksine hareket ederse Bakara Sûresi’nin 181’nci âyet-i kerîmesinde sözü edilen cezaya uğratılır.

Yüce Allah, bu âyet-i kerîmede şöyle buyurmaktadır : “Sizden kim ölünün vasiyetini duyup işittikten sonra onu değiştirmeye kalkarsa bu değişmenin ve de değiştirmenin günahı ve de vebâli, ölüye değil, onu değiştirmiş olanın üzerine yazılır. Şüphesiz ki Allah, vasiyet edenin de yapılan vasiyeti değiştirenin de söylediklerini işitir; gizli-âşikâr yaptıklarını da bilir; cezasını da buna göre verir.’‘

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)