İHALE İLANI
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, toplam tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat bilgileri belirtilen taşınmazların Belediye Encümenince 15.08.2023 Salı günü, saat 11.00’de İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Salonunda (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No:41/3 İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

  1 – İdarenin;
a) Adresi                  : İnegöl Belediye Başkanlığı- Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cad. No: 1 – BURSA/İnegöl
b) Telefon ve Faks   : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26
c) E-posta Adresi     : [email protected]

2 – Satışa Konu Taşınmazların;
      Tapu Bilgileri, Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri.
 

İl,
 İlçe,
Mahalle

Ada

Parsel

Alan    (m²)
Tapu
Niteliği
Tahmin Edilen Bedel
(TL)
Geçici Teminat %3 (TL)
İmar Durumu

1

Bursa,
İnegöl,
Akhisar

2078

8

11,362.50

Arsa

72,000,000.00 TL

2,160,000.00 TL

Ticaret Alanı (T2)
Emsal:1.00  Hmax:8.50m
 

2
Bursa,
İnegöl
Akhisar

414

1

546.21

Arsa

3,280,000.00 TL

98,400.00 TL
Ticaret Alanı
E:1.00,
Yençok:8.50 m

3
Bursa,
İnegöl,
Alanyurt

1592

6

1,001.45

Arsa

6,000,000.00 TL

180,000.00 TL
Konut Alanı
Ayrık Nizam- 2 Kat,
Yençok:6.50 m,         TAKS:0.30 KAKS:0.60

4
Bursa,
İnegöl,
Alanyurt

209

6

2694.99

Arsa

24,255,000.00 TL

727,650.00 TL
Konut Alanı
Ayrık Nizam- 5 Kat,
Yençok:15.50 m,KAKS:0.90

5
Bursa, İnegöl,
Karalar

124

2

3,167.90

Arsa

19,000,000.00 TL

570,000.00 TL
Konut Alanı
Ayrık Nizam- 4 Kat,
Yençok:12.50 m
TAKS:0.30, KAKS:1.20

6
Bursa,
İnegöl,
Karalar

130

2

1,512.57

Arsa

9,000,000.00 TL

270,000.00 TL
Konut Alanı
Ayrık Nizam- 4 Kat
Yençok:12.50 m
TAKS:0.30, KAKS:1.20

7
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1071

60

227.56

Arsa

1,821,000.00 TL

54,630.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

8
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1099

2

336.668

Arsa

2,700,000.00 TL

81,000.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

9
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1163

12

228.00

Arsa

1,824,000.00 TL

54,720.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

10
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1181

8

215.60

Arsa

1,725,000.00 TL

51,750.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat Yençok:9:50 m

11
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1186

12

225.15

Arsa

1,800,000.00 TL

54,000.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

12
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1189

12

203.00

Arsa

1,625,000.00 TL

48,750.00 TL
Konut Alanı
 Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

13
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1189

13

1009.48

Arsa

1,620,000.00 TL

48,600.00 TL
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

14
Bursa, İnegöl, Orhaniye
1475

725

217.40

Arsa

1,740,000.00 TL

52,200.00 TL          
Konut Alanı
Blok Nizam-3 Kat
Yençok:9:50 m

15
Bursa,
İnegöl,
Çitli

107

13

17,157.49

Tarla

12,000,000.00 TL

360,000.00 TL
Tarım Alanı
Yapı Yasaklı Alan


İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.
3 - İhaleye Katılabilme Şartları;
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
3.1 - Gerçek Kişiler
3.1.1) İkametgâh belgesi,
3.1.2)  Nüfus cüzdan sureti,
3.1.3) Geçici teminat makbuzu,
3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. (bu doküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)
3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2- Tüzel Kişiler
3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi
3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü
3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.

3.3- Ortak Girişim Olması Halinde
3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
3.3.2) 2023 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.
 4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.
 5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 1000 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
 6- İhaleye katılmak isteyenler 15.08.2023 tarihi saat 10.00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


 

#ilangovtr Basın No ILN01870814